WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Procedury szczegółowe Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na WZIiM

  Aktualizacja: 7.11.2023
  Dokument do pobrania

 • Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Wydanie 3.0 z dnia 24.02.2020

  Opracowanie:

  Dziekan dr hab. inż. Michał Kruk
  Prodziekan dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
  Koordynator ds. jakości kształcenia dr inż. Alina Jóźwikowska

  Zaopiniowany przez Radę Programową Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki w dniu 24.02.2020.

  Zatwierdzony przez Dziekana dr hab. inż. Michała Kruka.

  Dokument do pobrania

 • Polityka jakości Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

  Polityka jakości kształcenia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW powstała w oparciu o przepisy prawa, wewnętrzne regulacje SGGW oraz rekomendacje zawarte w Standardach i Wskazówkach dotyczących jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA i jest zgodna ze Strategią Rozwoju Wydziału.

  Dokument do pobrania

 • Procedura zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

  Cele procedury to:

  • stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale;
  • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
  • podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Wydziału;
  • szerokie informowanie o jakości kształcenia na Wydziale.

   
  Dokument do pobrania

 • Kalendarz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

  Pomiar, analiza i ocena realizacji strategii Wydziału oraz jakości kształcenia.

  Dokument do pobrania

HISTORIA DZIAŁAŃ

 • Raport samooceny kierunku informatyka

  Raport został opracowany w związku z planowaną w 2023 r. wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu dokonania oceny programowej na kierunku informatyka.

  Dokument do pobrania

 • Raport samooceny kierunku informatyka i ekonometria

  Raport został opracowany w 2019 r. w związku z wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu dokonania oceny programowej na kierunku informatyka i ekonometria.

  Dokument do pobrania

 • Ocena programowa na kierunku informatyka 2017

  W dniach 08-09 listopada 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydział w celu dokonania oceny programowej na kierunku informatyka.

  W wyniku oceny, dnia 25.01.2018 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów informatyka ocenę pozytywną.

  Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku informatyka:

  • Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
  • Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
  • Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
  • Kadra prowadząca proces kształcenia,
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia,
  • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  • Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia,
  • Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

   
  * spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: negatywnie, częściowo, zadowalająco, w pełni, wyróżniająco.

 • Ocena programowa na kierunku informatyka i ekonometria 2013

  W dniach 29-30 czerwca 2013 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku informatyka i ekonometria.

  W wyniku oceny, dnia 17.10.2013 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów informatyka i ekonometria ocenę pozytywną.

  Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku informatyka i ekonometria:

  1. Koncepcja rozwoju kierunku,
  2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji,
  3. Program studiów,
  4. Zasoby kadrowe,
  5. Infrastruktura dydaktyczna,
  6. Prowadzenie badań naukowych,
  7. System wsparcia studentów w procesie uczenia się,
  8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości.

  * spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: niedostatecznie (2), częściowo (3), znacząco (4), w pełni (5), wyróżniająco (6).